Kdy nastane,, konec světa"

Už začal. Mnohá zjevení jsou čistě symbolická a nelze je brát do písmene. Armagedon je válka, která vládne v srdci každého člověka, je to boj mezi temnotou (náš padlý stav) a Světlem(kontakt nebo sjednocení s tím Božským). Přítomností Kalkiho na Zemi, jsou milost a světo boží lehce dosažitelné pro všechny. Pomalu ale jistě začíná příliv nekonečného oceánu Světla omývat naši Zemi a příliv světla bude díky Kalki stále silnější a silnější, dokud temnota(nespravedlnost, trápení) nezmizí z naší planety úplně. To se  samozřejmě přihodí jen tehdy, když se ve všech probudí boží přirozenost - Osvícení. V tomto stavu nebeského klidu(což je jediný přirozený stav člověka - bytosti, kterou Bůh stvořil k obrazu svému) , bude nejen těžké přemýšlet, mluvit a jednat neeticky, bude to prostě nemožné. V ,, Knize zjevení " se to popisuje jako ,, uvrhnutí Satana do vězení na dobu tisíce let" . To co my nazýváme ,, konec světa " je konec vlády temnoty na Zemi a je to proces, který už probíhá. Ze světa ovládaného temnotou se vyklube nový svět, v kterém bude panovat Světlo. Je to velmi bolestivý proces který se pravděpodobně ukončí okolo roku 2012.
Je to proces uzdravování a stejně jako u všech přírodních způsobů léčení jako je například zonterapie, homeopatie, půst nebo akupunktura, předchází samotnému uzdravení vystupňování problému. Napřed se musí nemoc ve tvých buňkách ze své dřímoty probudit, aby pak mohla být navždy z tvého těla vypuzena. Jak je nemoc vyháněna z těla ven, objevují se stále nové a nové symptomy. Může to trvat několik dnů, týdnů i měíců. Podobný proces probíhá na naší planetě. Tím, že se příliv Světla stupňuje, rostou také temnota, bezpráví, trápení ap. Jsou to vlastně nemoci naší duše a najdeme je ve všech lidských srdcích, které než budou z těla naší matičky Země vypuzeny, jsou nyní více zřetelné. Proto je tak mnoho filmů založeno na třech věcech: násilí, strachu a sexu a to zase je důvod, proč se dějí nepravosti, roste kriminalita a začínají nové války. Jenom vyjmenování všech příkladů by bylo na celou knihu.
CESTA  MUKTI  -  Fredy Nielsen
Když nebesa promluví
 
MUKTI : je ze sanskrtu a znamená Osvobození nebo Osvícení a je zajímavé se podívat, jak slovo Mukti ovlivnilo jiné jazyky. Ve švédštině se stalo kmenem slovesa,, mucka" , což znamená ukončení, či osvobození od vojenské služby. (Ve slovanských jazycích máme,, muka " , no ano, naše staré, dobré trápení. Můžeme s klidným svědomím česky říci : ,, Mukti osvobuzuje od muk " . - pozn. překladatele). Mukti  je pokládáno za to nejtěžší a nejvyšší čeho člověk ve svém životě může dosáhnout. Je to proces postupného dosahování Kosmického Vědomí člověkem ve své fyzické podobě. Přesně k tomu nám Kalki a Amma chtějí pomoci.
Moksha : znamená, že budeš osvobozen od koloběhu inkarnace, ale až po své smrti. Tvá negativní karma bude rozpučtěna a tvá duše nemusí vstoupit do nového fyzického těla, ale může se přesunout do božských sfér.
Také dosáhnutí Mokschy bylo a je těžké, přesto je to asi desetkrát lehčí než Osvícení - Mukti. Avatárové všech dob uměli předat Mukti pouze několika málo osobám, ale  s Mokshou - vysvobozením z věčného kola inkarnace, byli mnohem úspěšnější, právě proto, že je to mnohem lehčí. Můžete si představit, jak  je pro Kalki a Ammu lehké předat lidem Mokshu, když relativně lehce mohou darovat všem hledajícím i to,, nemožné " , tj Mukti. V našem světě nehrají Kalki a Amma na domácím hřišti, doma jsou,, tam nahoře " a darovat tam někomu úplnou milost, není pro ně žádný problém. Kalki si myslí, že pro člověka je nejdůležitější dosáhnutí Osvícení - Mukti. Ale protože existují, lidé kteří pro nemoc nebo pro svůj vysoký věk nemají k hledání Mukti dostatek času, tak pro tyto lidi vyjmenuji zásady Moksha :
                    Odevzdej se Kalkimu a Ammě. Musí být tvými duchovními učiteli duchovními učiteli, s kterými       pravidelně promlouváš, miluješ je a věříš jim.Pokud by se ti mohlo přihodit, že umřeš neosvícen, popros je vroucně, aby ti darovali Mokschu. Až ti dají znamení ( na fotografii nebo ve tvém nitru), vděčně jim za jejich slib poděkuj.
Vždy pomůže, když na Ammu a Kalkiho myslíš v okamžiku smrti. Perfektní by bylo , kdybys práh smrti mohl překročit zpívaje jejich mantru, nahlas nebo ve svém nitru.
Až je v okamžiku smrti potkáš, možná bys jim měl připomenout, že ti Mokschu již slíbili.  
Neciť se provinilým. Nemysli si, že osvobození nejsi hoden. Místo toho řekni, Světelné bytosti a Ammě s Kalkim, že se chceš se Světlem sjednotit. 
 
Vždy pomůže, když všem odpustíš, sám sebe nevyjímaje a když se zbavíš silných světských tužeb.
Smrt je stejně fantasticky krásná jako sám život, proto se jí neboj. To náš moderní život proměnil smrt v něco hrozného. Smutný a hrozný je však tento náhled na smrt ! Ti kteří zemřeli přirozenou smrtí, cítí osvobození a radost. Jejich největším problémem jsme my, truchlící pozůstalí, protože s námi socítí a mají o nás starost a to je brzdí v jejich další cestě. Když truchlíme, často je to proto, že litujeme sami sebe, protože jsme ztrtili přítele a nyní se cítíme opuštěni a osamělí. Nejvíc svému zemřelému příteli pomůžeme, když se za něho pomodlíme, aby uměl všem odpustit ap.
Jediný negativismus se smrtí je, když někdo spáchá sebevraždu. Tyto hluboce nešťastné osoby mají velké výčitky svědomí a často uvíznou v pozemských sférách(duchové). Někdy zcela nepochopí, že jsou mrtví. Pokud znáš někoho, kdo spáchal sebevraždu, tvé modlitby mu / jí  velice pomohou. Když se za ně nikdo nepomodlí, s těžkostí se z bludného kruhu pozemských sfér dostávají.