Moudrost Šamanů - Tony Samara

Svoboda

Jakkoli je šamanismus starý a mystický, mohou do svého každodenního života přijmout i lidé na Západě a vytvořit si nový životní styl, založený na moudrosti dávných předků. Naši předkové pochopili , že svoboda se odvíjí od toho, jak zapadáme do kosmu, kde vše je jedno a kde jedno je projevem všeho. Díky prudké polarizzaci moderního světa a egem řízeným tužbám, jsme ztratili smysl pro rovnováhu a hrozí nám nebezpečí, že budeme žít ve světě plném pýchy a sobectví, který se odvrací od Života. Dnes je více než kdy dříve důležité vnést do svých denních aktivit hlubokou vyváženost přírody, esencí života. Věřím, že v budoucnosti bude ve všeobecném myšlení západní společnosti, ve filosofii, v ekonomii i politice tato rovnováha čím dál běžnější, neboť stále více lidí praktikuje duchovní disciplíny orientované na poznání a realizaci harmonie. Lidskost bude mít vždycky přednost před smrtí, stejně jako svoboda bude mít vždy přednost před omezeními.

  Šamanismus medicíny Huachuma je specifický tím, že svobodu považuje za dar přírody a kosmu lidstvu. Člověk může plně pocítit svobodu jako dar tehdy, když vnímá život skrze vědomí vnitřního Já. Duchovní práce znamená porozumět negativním silám, které člověku brání říct životu ,, ano", a překročit je. Tyto síly jsou ve skutečnosti projevem nerovnováhy. Můžeme se rozhodnout žít podle nich a vytvářet v sobě i ve světě, jež nás obklopuje, disharmoniní, nebo stvořit ve svém životě rovnováhu tím že budeme žít v harmonickém vztahu s přírodou a kosmickými silami, což je cesta, kterou nabízí šamanismus. Tak žili naši předkové a tak žijí dodnes někteří lidé v tradičních společnostech, které nejsou rozptylovány myšlením a zábavou moderního světa.

  Když začneme opouštět rozptýlenost každodenního života a více si uvědomovat nerovnovážné síly, působící na naše  hluboké vnitřní Já, přirozeně vyvstane v naší mysli otázka: ,, Dokdy dovolím těmto silám narušovat mou rovnováhu? Všechno je záležitostí volby a projevem naší vnitřní svobody. Dobrá  volba nám umožní  překročit to , co nás v živtě omezuje. A jestliže z nejh lubší části svého Já pochopíme, že omezení je umělý výtvor založený na pouhé myšlence, můžeme tuto myšlenku- jakkoli je omezující- použít k posílení svého záměru obrátit se k přítomnosti míst k minulosti. Být přítomni v těle, mysli a emocích nám dává svobodu, v níž zažíváme radost a lásku a která velmi kreativním způsobem vyjadřuje naše vnitřní Já.

   Zkušenost úplnosti, neboli jednoty, je pravou hodnotou lásky. Když kolem nás není radost a láska, když cítíme že naše realita je plná násilí, bídy, nemocí a zraněných duší jsme nespokojení a smutní. V tradici Huachuma nepovažujeme tyto věci za realitu, spíše je chápeme jako myšlenky vytvářející naši zkušenost. Život určuje, s jakými vnějšími okolnostmi se máme setkat, ale my máme vždy možnost rozhodnout se, že se jimi nenecháme vnitřně rušit. Můžeme se například rozhodnout, že nás chvála nebo kritika nedojmou. Můžeme převzít odpovědnost za všechny své činy a odmítnout pohlížet na sebe jako na oběť. Taková volba dokáže změnit cokoli.

   Všechno má na světě svoje místo a svůj význam, dokonce i utrpení. Jestliže ho přijmeme jako součást VŠEHO, co EXISTUJE, poskytne nám příležitost vysvobodit se z negativity a jako zázrakem se může proměnit ve zkušenost úplnosti, neboli jednoty. Utrpení je dar přírody, protože je to zákon, jenž chrání Univerzum před zhroucením, zákon, jenž udržuje jednotu kosmu. Tento zákon všudy přítomné rovnováhy platí všude a existuje také v každé lidské bytosti. Jediný problém j v tom, že mysl a ego, které rozlišují mezi člověkema ostatními žijícími bytostmi, brání člověku tuto rovnováhu zažívat. Jestliže mysl a ego považují vnitřní svět za oddělený od Já, vytvářejí tím komplex myšlenek a pocitů, z nichž vznikne systém fixních představ. Pak už reagují na vnější situace, aniž jsou schopny rozlišovat a volit, aniž mohou svobodně pohlédnout za iluzi oddělenosti, kterou vytvářejí. Okolnosti se mění, přicházejí a odcházejí, ale soubor strnulých představ zůstává a den za dnem sílí. Kvůli pocitu nesvobody se honíme za věcmi, které považujeme za zdroj radosti, a stéle zažíváme neklid, bolest nepokoj. Ně kteří lidé se domnívají, že když budu moci to či ono ovládat, když budou mít víc peněz, když budou zdravější nebo se budou více chránit před bolestí  násilím, bude jejich život veselejší. A možná na malou chvíli bude -  ale pak se okolnosti znovu změní a my, abychom zažili pocit štěstí, dál marně pokrčujeme v hledání radosti a snažíme se změnit vnější svět. Domníváme se že když se budeme stranit utrpení, budeme šťastní. Avšak naplnění těchto tužeb nám štěstí nepřinese, neboť je založeno na útěku před životem.

   Čím více se snažíme ovládnout okolní svět, tím méně jsme svobodni. Pocit neklidu, rozpaků a bolesti zažíváme proto, že se  zdráháme poznat pravdu a věříme, že mysl a ego, jež hlásají oddělenost, mohou pochopit úplnost a jednotu. Radost a mír však vyvěrají z jednoty a úplnosti. Nenajdeme je v externím světě : jsou intergrální částí nás samotných a nástavbou všeho, co děláme.  Pravá svoboda vychází z nitra, které nezná oddělenost.

    Pocit svobody zažijeme, jakmile pochopíme, mysl a ego nám štěstí, lásku, radost, mír a duchovnost najít nepomohou a že všechen boj, hledání a čekání na něco, co je od nás odděleno a izolováno ve vnějším světě, je jen mařením času.  Nechat tyto názory odejít je vskutku magická zkušenost. Přirozeně se zklidníme a pak, naplněni vnitřním mírem, zažijeme dotek jednoty. Jako fénix, když vzlétne z popela, zrodí se v nás nový přístup k životu. V srdci se rozlije pochopení. Přeorientujeme své fixní ideje a položíme základ svobodě a transformaci. Tento stv poznání,v němž se cítíme za všech okolností spokojeně a bezpečně, nevychází z očekávání nebo hledání, ale vnitřního míru. Každý krok naší cesty je pak přirozeným projevem svobody, radosti a lásky. Osamělost, pokud se objeví, už nám nepůsobí zármutek, protože naše potřeby už nadéle nejsou podmíněny vnějším světem. Nepotřebujeme svůj žvot vyplňovat nějakými vycpávkami.

    Vhlubokém zážitku neoddělenosti je štěstí přítomno zcela přirozeně. Díky němu člověk pochopí, že není nutné orientovat se navenkovní svět, sám sebe z něj vydělovat a ukrývat se v jeskyni, do níž život nemá přístup. Právě naopak: abychom se cítili klidnější a pokojnější, musíme být se světem hluboce spojeni a prožívat život v jeho celistvosti, harmonicky otevřeni všem situacím a okolnostem. Štěstí ve své nejčistší formě vnáší do všech našich stínů světlo a uvědomění. Naše vědomí se pomalu posouvá do stavu jednoty, kde se vše stává jeho součástí, kde je vše světlejší a radostnější. Je to graduální proces, v němž prostor a energie vystupují ve svých dvou základních formách jako expanze a kontrakce. Tento základní zákon Univerza se podle šamanů medicíny Huachuma zrcadlí ve vědomém dýchání. Víme, že skrze nádech zažíváme expanzi a skrze výdech kontrakci. Je však důležité uvědomit si, že také vesmír a všechna stvoření prožívají expanzi a kontrakci. Abychom byli schopni vnímat, že Univerzum a všechno stvořené jsou součástí nepřetržitého procesu, do něhož patříme i my, k tomu je zapotřebí hluboký vnitřní klid.

     Žijeme ve stínu noci, lapeni do pasti vnější nevyváženosti, a zapomínáme, že temnota a utrpení jsou jen projevem nedostatečného spojení, které nás připravuje o možnost svobodně poznávat náš neomezený potnciál a zažívat radost. Čím výše představou vzájemného propojení všech věcí pozvedneme úroveň svého vědomí, tím hlubší pocit pohody a duchovní vitality budeme zažívat. 

      Vnitřní hledání se záměrem přizpůsobit se řádu věcí pomůže člověku vytvořit si pocit důvěry a obdaří ho hlubokým respektem k sobě i ke světu. Představme si, že se zcela přirozeně ztišujeme a že v této tichosti nacházíme celistvost. Je to úchvatný pocit být v harmonickém vztahu s Vším, co Je. Je to pocit opravdového spojení s Univrzem.   

 

Glosář 

AYAHUSASCA - posvátný nápoj, který má schopnost navodit změněný stav mysli a o kterém se věří, že pomáhá člověku vnímat energie a skutečnosti,které v běžné realitě nevnímá.

 ČAKRA - centrum energie ve fyzickém a energetickém těle, spojené s nervovým systémem v páteři.

 ILUZE- nebereme na vědomí a neuznáváme to co je přímo přítomno v našem životě, místo toho žijeme v programech, idejích, představách a pocitech.

 INICIACE - rituál, který umožní zasvěcenému vstoupit do světa mystérií, za hranici běžných zkušeností : přímý přenos poznání. 

 MEDICINSKÉ KOLO - orientovaný diagram propojený zpravidla se zemskými, kosmickými a astrologickými silami.

 KARMA - všechny činy, myšlenky, pocity vytvářejí reakci stejné síly, ne však nutně stejné kvality.

 MESA - jihoamerické medicínské kolo se symboly konkrétní kultury, obvykle používané při rituálním léčení.

 PROCES - procházíme jím, když nejsme schopni vidět svou realitu, ať už emocionální, mentální nebo energetickou, a pak ji negativním způsobem  přenášíme do různých situací, na jiné osoby, kulturu nebo skupinu lidí.

 ROVNOVÁŹNÝ STAV - harmonické, míruplné, milující bytí ve spojení a v interakci s okolím a s vnitřním světem.

 SAN PEDRO - posvátný nápoj mírně pozměňující stav mysli, užívaný k léčení a na různých úrovních navozující chápání hloubky a složitosti světa.

 ŠAMAN - léčitel zesvěcený do jiného způsobu chápání nemoci a utrpení.

 ŠAMANISMUS - kultura, která má své šamany a chápe nemoci a utrpení z šamanského pohledu.

 UVĚDOMĚNÍ - stav přítomnosti, pocit jednoty se vším, co nás obklopuje, schopnost porozumění, jež přesahuje omezující spoečenské, kulturní a egoistické  hranice smyslů a mysli. 

  ZEN- BUDHISMUS - japonská meditační tradice, která klade důraz na přímou zkušenost, náhled na to, jak se vysvobodit z karmy a najít mír.