ODDĚLENÉ MYŠLENKOVÉ FORMY " V AUŘE Z KNIHY,, RUCE SVĚTLA" OD BARBARY ANN BRENNAN

 

V průběhu své bioenergetické praxe jsem mnohokrát pozorovala jev, který nazývám pohyb v různých prostorech reality. Je to podle mého názoru podobné tomu, co popisují  topografické studie: daný soubor" nebo,, doména" obsahuje souhrn charakteristik, které definují matematické operace, jež lze provádět uvnitř této domény. V terminoloogii psycodinamiky: existují určité ,, prstory realiity " nebo systémy víry ", které  obsahují suupiny myšlenkových forem spojené s určitou koncceepcí reality. Každá myšlenková forma obsahuje vlastní definici reality- jako například že všichni mmuži jsou krutí, že láska je slabost, že mít vše pod kontrolou znamená sílu a bezpečí a podobně. Podle mne lidé, jak procháázejí různými zážitky,  procházejí zároveň odliššnými prostory neboli  úrovněmi reality, definovanými určitými skupinami myšlenkových forem. V každé této  skupině nebo prostoru reality je svět  prožíván různě.

Tyto myšlenkové formy jsou pozorovatelné energetické reality, které vyzařují barvy různých realit. Intenzita barev a forma útvarů jsou výsledkem energie, kterou do myšlenkových forem člověk vkládá, čili důležitosti, jakou jejich obsahům připisuje. Jsou  vytvořeny a udržovány prostřednictvím myšlenkových návyků. Čím jasněji formulované myšlenky,  tím přesněji vymezená forma. Povaha a síla emocí, které se s těmito  myšenkami pojí, dávají formě barvu, intenzitu a sílu. Myšlenky mohou, ale nemusí být vědomé. Takovou myšlenkovou formou, může vytvořit např. strach spojený s opakovanou myšlenkou:,, Určitě mě opustí". Energetické pole myšlenkové formy zasáhne a negativně ovlivní pole milované osoby a pravděpodobně ji odtlačí pryč. Čím více moci myšlence dáme tím, že do ní vložíme energii- ať vědomě, nebo nevědomě-, tím bude  účinnější a tím jstěji se dostaví výsledek, kterého jsmme se obávali. Takovéto myšlenkové formy jsou do té míry součástí naší osobnosti, že je ani nevnímáme. Začínají se vytvářet už v dětství, a jsou tedy založeny ne na dospělé, ale na dětské logice. Přitom mají obrovský účiek- vyvolávají mnoho efektů ve vnější realitě, která nás obklopuje.

Pokud  nejsou tyto formy pohřbeny hluboko v podvědomí a nacházejí se na samém pokraji vědomí, mohou být opraveny pomocí určitých metod, jako jsou např. core-enrgetické body- work, hry se slovními asociacemii a meditace. Když se formy dostanou do vědomí a pocity s nimi spojené se vyjádří a odreagují, je možné je změnit. To umožní vytvoření adekvátnějších závěrů o realitě, ze kterých vzniknou nové myšlenkové formy. Pokud jsou nesprávné závěry ( musíme si uvědomit, že jsouzaloženy na dětské logice) přivedeny do vědomí a pochopeny, mohou být nahrazeny zralejším jasnějším a vést k pozitivnějším životním zkušenostem.

U některých osobností jsou jednotlivé myšlenkové formy vzájemně propojené, takže jejich vědomí je jen zřídka kdy úplně ponořené do jednoho prostoru, aniž by si bylo vědomo většiny ostatních. Takové osoby  si udržují  v denním životě vysoký stupeň integrace. Na proti tomu jiné typy osobností mohou snadno proplouvat z jednoho prostoru reality do druhého, ale nemusí si být  vědomi žádných spojitostí mezi nimi. Nemají schopnost integrace, a tak žijí ve zmatku, obzvláště pokud  je spuštěn mechanismus cyklického koloběhu, kde neustále jedna myšlenka  následuje za druhou ve stanoveném pořadí.Člověk v nich zůstává beznadějně zapleten a je neschopen se od tohoto chronického cyklu osvobodit. Mohl by se dokonce propadnout do jiného stavu reality, a to proto, že cyklický průběh myšlenkové formy vyčerpá všechnu energii, kterou má dotyčnýk dispozici.