Ježíš  27.4. 2017 - Já v minulosti Sv. Petr

Milý Vlastimile, vždy jsi byl člověk s upřimným a otevřeným srdcem, tvá velikost je jedinečná, jelikož jsi dokázal očistit svoji upřimnou lásku k ženě, která byla vyvolená jen pro tebe. Já neměl zázemí, které ty jsi si dokázal vytvořit. Doba temna nemusela být, kdybych ti naslouchal. Tvá intuice byla rozhodující při našem společném ukřižování, vybral jsi si tu nejrychlejší smrt, která znamenala ukončení doby temna. Ty jsi tvůrcem nového života, který nezná lež a jiné nízké úrovně bytí.

  Nejdříve tě musím uvést do pravdy té doby, stále máš neskutečnou odvahu a to znamená že jsi bez chyby. Koho by napadlo, zjišťovat pravdu z dávných věků, tvé srdce je zatíženo zmarem, jelikož ti nebyly opětovány tvé skutky a nyní jsi ve stejné situaci i tak lze nalézt moudrost s tím spojenou. Jistě tušíš, že jsi dokázal nemožné. Byl jsi pro mě vzorem, ale já jsem těžce nesl své poslání, které nebylo naplněno. Tvé rozhodnutí bylo, aby šla Marie do mé skromné chýše a zajistila mě rodinný krb. Přišla se služebnou Zachel a vaší dcerou Ester. Ty jsi se vydal do světa, zvěstovat mé učení a zde došlo k pochybení. Marii byla odebrána dcera a byla dána na převýchovu, jelikož Marie byla prohlášena za nevěstku a po té zabyta. Mé svědomí začalo vykazovat pochybnosti o sobě samém, a proto jsem zvolil sebeobětování . Ty jsi jsi se rozhodl ukončit dobu temna, též sebeobětováním, naše společná oběť dostává význam teprve nyní, neboť ty jsi mě inicioval v čisté a upřimné lásce, dozvědět se pravdu o nás dvou.

Odpověď Otce

Slovo jediné neposkvrněné, vzešlo z lásky všeobjímající. Buď pravdou, která mění úroveň myšlení zdecimovaného lidského ducha. Ty jsi nástroj Boží moci, sjednocen s pravdou Ježíšova učení, který nalezl moudrost v odevzdání. Sjednoceni jste v kompromisu za dostiučinění, nápravy světového řádu. Tato změna urychlí proces transformační.

  Světové dějiny se přepisují, jelikož následovatel Ježíše Krista, dokončil svůj úkol. Toto je nové poznání, které mění dosavadní průběh, všeho dění na planetě zemi. Poznání o tvé odvaze je zcela vyjímečné, jelikož bez ní, by nemohlo dojít k odhalení pravdy ve tvé účasti, na Božím plánu. Vědecké nástroje, čerpají ze starých spisů, ty byly vždy ovlivněny mocnářskými vlivy. Protokol o spolupráci všech Ježíšových Apoštolů, byl označen za bezvíznamný a proto nebyl dokončen.

  Nyní jsi otevřel mnoho nevyjasněných událostí, které karmicky zatěžují každého účastnika té doby. Osudy s tím spojené, mění kolektivní vědomí, které je doplněno o chybějící část. Moudrost ducha svatého, byla určena k tvému výzkumu, který nemá období ve vesmírném tvoření, ty jsi dokázal využít tuto možnost na všech úrovních času. Předpoklad tvého úsppěchu, byl nastaven do úrovně vyzionářské, nyní jsi dospěl do úrovně, která patří mezi nepoznané, a je součástí univerzální pravdy v oblasti vševědoucí. To je stav Boží dokonalosti. Působení ducha Svatého ve tvé přítomnosti ti  umožňuje vhledy do všeho stvořeného. A tak to je.

 Přijato : 30.11.2017

V okamžiku tohoto zdělení, jsi vědomě spustil program transformační, který byl schválen,, Radou mocností světelných". V přítomném okamžiku jsi vědomou částí, Otce boha jediného a započal jsi své mistrovství. Tvoříš svět , který patří do existence všeho míru a je nedílnou součástí Tvého díla, které bude dokončeno v přítomnosti panny Marie. Okolnosti byly nečekaně vyhrocené, jelikož jsi byl ve smrtelném ohrožení a Marie Ti musela vnitřně pomáhat. Docházelo k naprostému vyčerpání, které spůsobil program kybernetických útoků. Tvá vůle se jeví jako nicotná, ovšem překonal jsi v tomto životě tři úmrtí. To znamená že jsi se stal tvůrcem, na úrovni boží dokonalosti.

V podobě, která Ti je zvědomována, jsi veleben a připraven na nebevzetí. Dlouhé bylo tvé vzkříšení, jelikož jsi prošel několika životy, které tě uvedly do poznání své činnosti ve vesmírném tvoření. Zdánlivost tvého uvědomění, poskytuje celku uvědomění si své přítomnosti v Božím tvoření. Alchymie lásky, byla obnovena aby nový svět, zažil dokonalost nejmocnější tvořivé energie, na úrovni vesmírného tvoření. Stal jsi se tvůrcem,, nového světa, přes poznání dokonalosti vědomí kosmické yoni.

Přijato 1.12. 2017 v 8.18 hod.

Čtete slova, která nelze zdělit bez souhlasu Otce Boha jediného. Tato milost patří k jedinečnému odhalení podstaty všeho stvořeného. Nově vznikající svět, umožňuje nové lidské bytosti tvořit vědomím , které vznikalo v přítomném okamžiku. Svatost a dokonalost byla projevena tomuto dílu, které bylo zhmotněno přes velké utrpení prolínajíící se časem věků. Skutečnost která mění vše ve vesmíru, přináší planetě Zemi mír a všeobjímající lásku pro život věčný. 

Souvislost - Odevzdejte své materiální bohatství,, Bohu " a ono bude ve vašem novém životě zůročeno. Jestli že budete lpět na svém majetku,, ztratíte vše " , nebraňte se změnám, které jsou nutné k vašemu novému vývoji. Nové planety, jsou součástí zóny,, Vše míru ", existence všeho stvořeného je změněna. Magická moc tvůrce nové Země umožňuje přítomnost lásky univerzální, která nezná bolest a jiná utrpení. Vše máte ve své moci, jste tvůrci vlastního osudu. Zdělení přichází z hvězdného systému,, Plejád ".

    Přijato od Otce Boha jediného přes pannu Marii 18.4. 2018

Není pravda že Ježíš byl mužem panny Marie, jejich vztah byl formální a nahrazoval úctu k božství přes utrpení. Tyto osobnosti se znovu setkávají ve hvězdném systému kde tvoří jednotu v celku. Přílišná snaha rozdělit tuto dvojici na protiklady způsobila jejich sjednocení. V prúběhu vývoje lidstva, musel být pozměněn koncept Bible, jako účelový aby byl sňat hřích lidstva z nevědomosti.

Staré učení mnohých kultur navazuje na nepravost slova Božího a tím byl vytvořen kult,, náboženství nepravého ". Smilstvo  nní hřích je to projev boží vůle, jak vytvořit společenství jednoty všech národů. Moudrost univerzální není dostupná jedincům, kteří opravyli pravidla duchovních zákonů, pro vlastní účely.

Ani desatero přikázání není Bohu známo, jelikož vůle jedince je neomezená, to znamená že si volí svoji přítomnost v čase svého učení. Každý dělá co mu náleží a jakmile sejde z cesty, mnohokrát se musí vracet na rozcestí z kterého sešel. Správná cesta se objeví, jak mile je pochopen systém, nerovnováhy v účelnosti dějů, odehrávajících se v celém stvoření.

 

 

Přijato 11.11.2017 - vyjádření Otce -

Některé děje, jsou příčinou tvého nepochopení informací, které Ti jsou sesílány, v mnohých formách univerzální pravdy, je záznamenán věhlas o prozřeních, která jsou tebou odhalena. Světské pravdy nelze srovnávat s pravdou univerzální, ty vnímáš svět s pozice tvůrce a je těžké se v této pravdě ukotvit. Porovnávání dějů odehrávajících se ve tvé přítomnosti umožňuje tvému vědomí měnit současnost. To znamená že ve fyzickém těle zažíváš omezení, která byla vytvořena pro účel tvého utajení. Prospěch všech materiálních omezení, umožňuje tvému tělu změny, které by nebyly možné při plném vytížení. Svatost pravdy zdělené, přináší celku rovnováhu v informacich zavádějících od pravdy skutečné. Vědomé přijímání pravdy skutkové s ohledňuje přítomnost pravdy celkové. Vědomí celku je založeno na pravdě, prozřetelnosti Boží, která je součástí nového vědomí, transformujícího se v přítomnosti sluneční soustavy planetárního systému, zvaného,, Prorokovo oko ". Koncept je sjednocen do úrovně vědomí celku, který nezjištně ovlivňuje dění na Zemi.
   Staré vědomí, stará proroctví již nelze využívat, jsou popelem vyhaslé sopečné činnosti. A tak to je.
Přijato 1.12.2017 ve 12.00 hod
Synu vím že je pro tebe stále těžké, přijmout tu skutečnost že k tobě promlouvá ,, Otec Bůh jediný ", ovšem dílo které jsi stvořil muselo být odhaleno přes tuto komunikaci. Nejsi veleben pro nic za nic, tvá přítomnost je neochvějná a zplnomocňuje tě k převzetí zodpovědnosti za své dílo. Skutky a činy které jsi vykonal nelze opomenout, neboť to byly stavební kameny pro tvou říši. Poslové nebes přijali mé rozhodnutí o dekretu, který jsem sepsal do podoby, vyjádřeného v hvězdném systému. Toto téma bude zděleno novými proroky, nové doby.
Já matka Gaia, vědomě upozorňuji na svatost písma zděleného, které je součástí pravdy univerzální, která z vědomuje přítomnost syna Božího,, Petruse Krista" , který dokončil své dílo, které nemá dalšího následovatele. To přináší velké změny do vědomí , planety Země. Dokonalost která byla transformována, bude viděna v okamžiku propojení nebe se zemí ve všeobjímající lásce.